Inovatívne investície na zvýšenie kvality kameniva. ( kliknite pre zobrazenie detailu )

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Investícia do vašej budúcnosti
Operačný program:
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 1:
Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1:
Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1:
Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Schéma pomoci:
Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách ( schéma pomoci de minimis )Názov projektu:
Inovatívne investície na zvýšenie kvality kameniva.


Miesto realizácie projektu:
Sabinov
Názov a sídlo prijímateľa:
S.F.Bouw, s.r.o.
Námestie Slobody 43, 083 01 Sabinov
Dátum začatia realizácie:
10/2014
Dátum ukončenia realizácie:
01/2015
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku:

181 463,40 EUR


Popis projektu:
Predmetom projektu je inovácia výrobných procesov prostredníctvom zavedenia novej inovatívnej technológie - drviča s triedičom. Investícia do nového inovatívneho technologického vybavenia umožní zvýšiť pridanú hodnotu výrobkov, vyrábať nové výrobky, využiť odpadné kamenivo a zaradiť ho znova do výrobného procesu, zvýšiť tržby a kvalitu a lepšie zhodnotiť prírodný ekoologický materiál. Navrhované riešenie inovuje celý technologický postup.

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
www.economy.gov.sk
SORO:
www.siea.sk